Berenique

71 tekstów – auto­rem jest Be­reni­que.

* * *

Niewidzial­ne łzy spływały stróżkami
Nie widziała w oczach bólu roz­sta­nia
Stała zamroczona
Wy­mawiała słowa pełne niezrozumienia
Wyk­rzy­kiwała fałszy­we po­wody zerwania
Łzy grom­ko spływały po policzkach
Niezauważal­nie. Jak kwaśny deszcz
Wyżerając w duszy wyrwę dwa na dwa
Zam­roczo­na przyglądała się bez słowa


Szep­ce najgłośniej brzmiące słowa
Trucizn 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2012, 15:20

Konsekwencje zdrady dla drugiej strony

Cza­sem by­wa tak
Że mi­mo usil­nych starań
Wybaczyć
Zaufać
Nie uda się
I cza­sem by­wa tak
Że ser­ce raz zranione
Nie umie kochać TAK dru­gi raz
I cza­sem by­wa tak
Że żar i jad zżerają duszę od środka
I by­wa niemy krzyk
Zdra­pujący w bólu tynk ze ścian 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 sierpnia 2012, 15:02

Sen II

Re­gały do nieba
Za­pełnione tomiszczami
Opasłymi jak ame­rykańskie nastolatki
Rem­bran­dty na ścianach
Na su­fitach malowidła
I przeszy­wające wzro­kiem portrety
Zmarłych już dziadków
Na biur­ku Jack Daniels
Ta­ka ta­nia whisky
A w bar­ku ku­bańskich cy­gar taca
Naj­lep­szych gatunkowo
W sa­lonie kanapy
Już nie te z IKEI
I nie z tar­gu są ob­ra­zy na ścianach
I wszędzie książki
Raj tu dla mnie
Książki tyl­ko i mu­zyka zos­tała ta sama. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 sierpnia 2012, 14:40

Sen

Przyszedłeś
Krzy­kiem próbo­wałeś wymóc posłuszeństwo
Bezwzględnie
Gro­ziłeś mi przed twarzą pięścią
Arogancko
Sta­rałeś się udo­wod­nić mi swą wyższość
Poległeś
Tu u mych stóp, od marzeń niedaleko

Zemściłeś się
Godząc nożem między żeb­ra mo­jego oblubieńca
Zapomniałeś
Że lo­su twarz jest szydercza
Myślałeś
Że ugnę się, uklęknę przed twych zmysłów wolą
Zapomniałeś
Że mo­ja wo­la, nie jest wolą Twoją 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 sierpnia 2012, 13:07

Gdy się ko­goś boisz, his­te­rycznie wsłuchu­jesz się w każdy je­go szept i śledzisz każdy je­go ruch. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 sierpnia 2012, 16:11

Każde słowo jest jak duża bryłka złota kładziona ko­lej­no na różne, niez­syn­chro­nizo­wane wa­gi. Każdy z nas może od­kryć in­ne je­go znacze­nie, tak jak każdy mógłby dos­trzec in­ny ciężar bryłki na wskaźni­ku wa­gi. I za każde ze słów jes­teśmy odpowiedzialni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 sierpnia 2012, 14:46

Jeśli kieru­jesz się wyłącznie pod­po­wie­dziami te­go, co masz między no­gami, to jes­teś tym, co po­między ni­mi masz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 sierpnia 2012, 20:16

* * *

Nie do przełknięcia życia kęs
Za­lewam wódką wszys­tkie smut­ki
Bóg na de mną sta­le czówa
Do­lewa gorzały do półlitrówki

Śpiewam pieśń upadłego człowieka
Po wyt­rzeźwieniu pow­stanę z klęczek
Nie jem, źle sy­piam, choć mar­twa ma powieka
Wy­ruszam na dno ka­raf­ki by ser­ce zmienić w breloczek.

Kiedyś wy­budzę się z te­go letargu
Gdy skończę koszto­wać smak cierpienia
Będę mogła znów zasnąć, jeść i od­dychać
Wte­dy, gdy "dziś" za­mieni się w złe wspomnienia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2012, 15:47

Miłość by­wa bru­tal­nym mor­dercą. Wpierw Cię oka­lecza, a po­tem cze­ka aż się wykrwawisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2012, 11:24

* * *

Siłę niszczącą masz jak wojna
Wkra­dasz się między dwa serca
Dwa ciała go­rejące gu­bią swój żar
Ni­by podświado­mie, lecz osiągasz cel
Zniszczyłaś wszys­tko, przepraszasz
Po­wie­dzcie to obyd­wo­je do trupa. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 sierpnia 2012, 17:37

Berenique

plotę wianek ze słów. piszę w myślach scenariusz życia. filozofuję czasem. i żyję - chyba.

Zeszyty
  • THE BEST OF – naj­lep­sze wier­sze znaj­dujące się na tej stro­nie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Berenique

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność